rat_phone085- 800 0054

Tot 15:00 uur bereikbaar

rat_phone 085 – 800 00 54

Search
Close this search box.

Over ons

Artikel 1: Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland). Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland); dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Artikel 2: Definities
In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Reliable Advanced Technology (R.A.T) opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen
a) De prijzen van alle producten van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) zijn weergegeven in Euro’s inclusief de huidige geldende  BTW in procenten omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4: Contract en Levering
a) De overeenkomst tussen Koper en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 5: Onderzoek
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als uitzondering de gevallen van maatwerk bestellingen, indien het eind-produkt  afwijkingen vertoont ten opzichte van de verwachting van de koper dan kan de R.A.T-holland hier niet verantwoordelijk worden gesteld indien blijkt dat  R.A.T voor bevestiging van de order  te voren niet duidelijk is geïnformeerd op deze afwijkingen, hiermee vervalt punt 5b.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
a) Indien Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) Indien Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d) De aansprakelijkheid van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) .
f) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
g) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 7: Garantie
a) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) geeft in beginsel, tenzij anders specifiek vermeld, gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product met uitzondering van slijtende produkten tenzij anders vermeld.
b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren indien geen gebruik wordt gemaakt van een onderhoudsplan of regelmatige onderhoudsbeurten van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) of een van haar wederverkopers.
c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften of handleidingen, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming. Schade ontstaan door vocht en water in electronische onderdelen en batterijen vallen buiten garantie.
d) Loodhoudende accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van drie maanden.
e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk anders is overeengekomen.
f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.
h) De Koper is verplicht op verzoek van Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
i) Garantie is niet overdraagbaar.
j) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) is overeengekomen.

Artikel 8: Betaling en Incassokosten
a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, op een door Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) aangegeven.
b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
c) Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Reliable Advanced Technology (R.A.T-holland) verschuldigde.
e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9:  Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde goederen blijven het eigendom van RAT- Holland totdat alle vorderingen die RAT- Holland op de koper heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
De koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is koper voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper is overgegaan. De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van RAT- Holland te bewaren. RAT- Holland is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal RAT- Holland te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van RAT- Holland.