rat_phone085- 800 0054

Tot 15:00 uur bereikbaar

rat_phone 085 – 800 00 54

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Service

Garantievoorwaarden

a) Reliable Advanced Technology (RAT – Holland) ,geeft in beginsel, tenzij specifiek vermeld, gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product met uitzondering van slijtende producten.
b) Garantie zoals genoemd in sub a) is exclusief arbeidsuren indien geen gebruik wordt gemaakt van het onderhoudsplan van Reliable Advanced Technology (R|A|T – Holland) .
c) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons gegeven voorschriften of handleidingen, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
d) Loodhoudende accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van drie maanden.
e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk anders is overeengekomen.
f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.
h) De koper is verplicht op verzoek van Reliable Advanced Technology (R|A|T – Holland) de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Reliable Advanced Technology (R|A|T – Holland) aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor rekening van Reliable Advanced Technology (R|A|T – Holland).
i) Garantie is niet overdraagbaar.
j) De garantieregeling zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Reliable Advanced Technology (R|A|T – Holland) is overeengekomen.

Garantiebepaling voor Lithium batterijen

Lithium batterijen zijn producten die onderhevig zijn aan “slijtage” en veroudering als gevolg van het chemische proces dat actief wordt vanaf de productie, dat wil zeggen dat iedere batterij door “de mate en manier van gebruik” en “de duur van de batterij vanaf verkoop” zal teruglopen in capaciteit. De door R|A|T – Holland geleverde Lithium batterijen mogen niet meer dan 20% – 25% verliezen aan capaciteit in het eerste jaar. Dit geldt voor de eerste periode van 1 jaar, vanaf de aankoop van de Lithium batterij. Garantie vervalt bij onjuist of verkeerd gebruik, hieronder vallen bijvoorbeeld; zie “gebruik van de batterij”.

Garantiebepaling voor Lithium High Grade batterijen

Lithium High Grade batterijen zijn producten die onderhevig zijn aan “slijtage” en veroudering als gevolg van het chemische proces dat actief wordt vanaf de productie, dat wil zeggen dat iedere batterij door “de mate en manier van gebruik” en “de duur van de batterij vanaf verkoop” zal teruglopen in capaciteit. De door R|A|T – Holland geleverde Lithium High Grade batterijen mogen niet meer dan 25% verliezen aan capaciteit per jaar in de eerste 2 jaar. Dit geldt voor de eerste periode van 2 jaar, vanaf de aankoop van de Lithium High Grade batterij. Garantie vervalt bij onjuist of verkeerd gebruik, hieronder vallen bijvoorbeeld; zie “veelgestelde vragen“.

Garantiebepaling voor LiFePO4 batterijen

LiFePO4 batterijen zijn producten die onderhevig zijn aan “slijtage” en veroudering als gevolg van het chemische proces dat actief wordt vanaf de productie, dat wil zeggen dat iedere batterij door “de mate en manier van gebruik” en “de duur van de batterij vanaf verkoop” zal teruglopen in capaciteit. De door R|A|T – Holland geleverde LiFePO4 batterijen mogen niet meer dan  25% verliezen aan capaciteit in het eerste jaar. Dit geldt voor de eerste periode van 1 jaar, vanaf de aankoop van de LiFePO4 batterij. Garantie vervalt bij onjuist of verkeerd gebruik, hieronder vallen bijvoorbeeld; zie “veelgestelde vragen“.